Sac Kerala Sri Lanka Blanc 25,00 20,00
 
Paréo Sri Lanka Blanc 45,00 36,00 - 50,00 40,00
 
Petit Carré Sri Lanka Blanc 18,00 14,40
 
Foulard Sri Lanka Blanc 45,00 36,00 - 50,00 40,00